EMA skal ta stilling til det første orale hypomethylerende kombinasjonspreparat til AML

Det europeiske legemiddelagenturet (EMA) har akseptert en søknad om markedsføringstillatelse av et nytt oralt fastdose-kombinasjonspreparat bestående av kjemostoffene decitabin og cedazuridin til innledende behandling av voksne med akutt myeloid leukemi (AML) som ikke er kandidater til intensiv kjemoterapi.

Dette opplyser de to legemiddelvirksomhetene bak kjemostoffene Otsuka og Astex, i en pressemelding. 

Kombinasjonen, som går under betegnelsen ASTX727, er indisert til voksne AML-pasienter som ikke er kandidater til standard induksjonskjemoterapi. Hvis den blir godkjent, vil dette være det første og eneste orale hypomethylerende middelet som er godkjent i EU til innledende behandling av voksne med AML, som ikke er kandidater til intensiv kjemoterapi. ASTX727 er for tiden godkjent til bruk i USA, Canada og Australia under merkenavnet INQOVI.

Behandlingen er en oralt administrert, fastdose-kombinasjon av det godkjente anti-cancer DNA hypomethylerende middel decitabin og cedazuridin, som hemmer cytidin deaminase (CDA). 

I desember 2021 ble det orale kombinasjonspreparatet tildelt orphan drug-status, noe som - når produktet er godkjent i EU - gir virksomhetene rett til ti års markedseksklusivitet. 

Flere pasienter oppnår komplett respons

Søknaden baserer seg på positive resultater fra den kliniske fase III-studien ASCERTAIN, som ble presentert på årets EHA-kongress i juni.

Studien oppfylte sitt primære endepunkt og viste dermed en eksponeringsekvivalens av en oral fastdose av decitabin og cedazuridin med en standard fem-dagers kur med intravenøs (IV) decitabin, som er den nåværende standarden for behandling av AML.

I alt ble 87 pasienter med en medianalder på 78 år randomisert og behandlet. Ved en medianoppfølging på 7,95 måneder hadde 17 av 77 pasienter, som hadde ≥6 måneders oppfølging eller avbrutt behandling oppnådd komplett respons (CR). I tillegg hadde fire pasienter CR med ufullstendig gendannelse av blodlegemer (CRi). Av dem hadde en pasient CR med ufullstendig blodpladegendannelse (CRp). Dette resulterte i en sammensatt responsrate på 23,4 prosent. 

Ved en foreløpig og begrenset undersøkelsesoppfølgning med ~46 prosent sensurerte observasjoner, var den mediane overlevelsen omlag 7,9 måneder.

Sikkerhetsprofilen for den faste dosekombinasjonen av decitabin og cedazuridin var - ifølge produsentene - 'generelt i overensstemmelse' med den som forventes for IV decitabin.