Oppdaterte data fra ADAURA: Fortsatt DFS-gevinst ved Tagrisso etter to års follow-up

ESMO: Pasienter med stadium IB-IIIA EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som har fått Tagrisso (osimertinib) etter komplett tumorreseksjon og adjuverende kjemoterapi, har fortsatt en sykdomsfri overlevelsesfordel etter to års oppfølging sammenlignet med pasienter som har fått placebo.

Dette viser de oppdaterte dataene fra fase III-studien ADAURA. Dataene ble presentert den 11. september på en Proffered Paper session med tittelen ’Non-metastatic NSCLC and other thoracic malignancies’ under den europeiske kreftkongressen ESMO 2022 (abstract #LBA47). I studiens abstrakt konkluderer forskerne med at de modne dataene fra ADAURA demonstrerer at adjuverende osimertinib bør være standardterapi til pasienter med EGFR-mutert stadium IB-IIIA NSCLC etter komplett tumorreseksjon og adjuverende kjemoterapi, når det er indikasjon for dette.

Ved data cutoff var den treårige sykdomsfri overlevelsesraten (DFS) for pasienter med stadium II-IIIA sykdom 84 prosent for osimertinib og 34 prosent for placebo. I den samlede populasjon var den treårige DFS-raten på henholdsvis 85 prosent og 44 prosent. 

Færre lokale- og fjernmetastaser 

I ADAURA-studien ble 682 pasienter med komplett resektert stadium IB-IIIA EGFR-mutert NSCLC randomisert 1:1 til osimertinib 80 mg daglig eller placebo i en periode på opp til tre år. Studiens primære endepunkt var investigator-vurdert DFS i stadium II-IIIA, mens de sekundære endepunktene inkluderte DFS i den samlede populasjonen (stadium IB-IIIA), samlet overlevelse (OS) og sikkerhet. Tilbakefallsmønstre og CNS DFS var prespesifiserte eksplorative endepunkter.

De oppdaterte dataene viser at det var færre pasienter i osimertinib-armen, som fikk lokale/regionale metastaser samt fjernmetastaser sammenlignet med placebo-armen. CNS DFS HR var 0,24 (95% CI 0.14, 0.42; 63/470 events) i stadium II-IIIA-populasjonen. Sikkerhetsprofilen etter to års oppfølging var fortsatt sammenlignbar med den kjente sikkerhetsprofilen for osimertinib.

De primære dataene fra ADAURA-studien ble presentert på Presidential Symposium under ASCO 2020. De viste at pasienter med stadium II-IIIA hadde 83 prosent mindre risiko for tilbakefall eller død. DFS etter to år var 90 prosent med osimertinib versus 44 prosent med med placebo. En subanalyse av data viste forøvrig at behandling med adjuverende osimertinib ga signifikant nedsatt hyppighet av hjernemetastaser.